preloader
Tagasi üles
Jaga

Privaatsustingimused

Kehtivad alates 1. juuni 2021

Põhimõtted, mille alusel Farmatseut Isikuandmeid, sh Kliendiandmeid töötleb, on kirjeldatud käesolevates Privaatsustingimustes. Privaatsustingimusi kohaldatakse muuhulgas juhul, kui Klient ostab, on ostnud või on avaldanud soovi osta Farmatseuti pakutavaid kaupu või kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Farmatseut poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud. Privaatsustingimusi kohaldatakse ka Kliendisuhtele, mis on tekkinud enne tingimuste jõustumist.

1 – Mõisted

Alljärgnevaid termineid kasutatakse käesolevates Privaatsustingimustes toodud tähenduses:

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Farmatseutil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, taotluste või küsimuste esitajad, koostööpartnerid, juriidilisest isikust Klientide esindajad, uudiskirja soovijad;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava Andmesubjekti, sh Kliendi kohta;

Andmekaitsemäärus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta;

Kliendiandmed on igasugune info (sh Isikuandmetena käsitletav info), mis on Farmatseutile Kliendi või tema esindajate kohta teada;

Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi osta Farmatseuti pakutavaid kaupu või kasutada Farmatseuti poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil Farmatseuti teenustega seotud;

Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Andmesubjekt ise, Farmatseut ega Farmatseuti töötaja ning kes määrab üksi või koos teise isikuga kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid;

Leping on Farmatseuti ja Kliendi vahel sõlmitud mistahes sisuga leping;

Privaatsustingimused – käesolev tekst, mis sätestab Farmatseuti Isikuandmete Töötlemise põhimõtteid;

Farmatseut on DuoMedics OÜ, registrikood 14039224, aadress Järve 2, Tallinn 11314. Farmatseuti kontaktandmed on esitatud käesoleva Privaatsustingimuste punktis 12;

Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, süstematiseerimine, ligipääsu andmine, kasutamine, päringute tegemine, edastamine, kustutamine jne), sõltumata toimingu teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.

2 – Üldpõhimõtted

Isikuandmete Töötlemine Farmatseuti poolt toimub Andmekaitsemääruse, isikuandmete kaitse seaduse ja muudes asjakohastes õigusaktides ning käesolevates Privaatsustingimustes toodud nõuete kohaselt.

Käesolevad Privaatsustingimused kirjeldavad Farmatseuti poolt Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid. Kliendiandmete Töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka Lepingutes, muudes kaupade või teenustega seotud dokumentides ning Farmatseuti veebilehel.

Käesolevad Privaatsustingimused on Farmatseuti ja Kliendi vahel sõlmitavate Lepingute lahutamatuks osaks. Privaatsustingimused kohalduvad ulatuses, milles need ei lähe vastuollu Lepingu või muudes kaupade või teenustega seotud dokumentides toodud tingimustega.

Farmatseut tagab kohalduva õiguse raames Isikuandmete konfidentsiaalsuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku Töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest. Näiteks on Kliendil krüpteeritud andmeside maksevahendajatega ostude eest tasumisel, mis tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja Farmatseutil puudub neile ligipääs.

Farmatseut võib Isikuandmete Töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid. Sellistel juhtudel tagab Farmatseut, et Isikuandmete Töötlemine toimub Farmatseuti juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega ja käesolevate Privaatsustingimustega ning volitatud töötlejad rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid.

Privaatsustingimusi täiendab Farmatseuti kodulehel avaldatud küpsistele kohaldatav eeskiri.

3 – Isikuandmete kogumise viisid

 Farmatseut kogub Isikuandmeid muuhulgas järgmistel viisidel:

 • peamiselt Andmesubjekti poolt Farmatseutile avaldatud Isikuandmed (nt taotluste, avalduste, Lepingute sõlmimise kaudu);
 • Andmesubjekti ja Farmatseuti tavapärase suhtluse tulemusel tekkivad Isikuandmed, sh e-kirjavahetus;
 • Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
 • Farmatseuti teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt ülekannete tegemine, analüütilised andmed jms);
 • Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed (nt Farmatseuti koostööpartneritelt).

4 – Isikuandmete Töötlemise õiguslikud alused  

Farmatseut Töötleb Isikuandmeid kokkuvõtlikult järgmistel õiguslikel alustel:

 • õigusaktidest (nii riigisisene regulatsioon kui Euroopa Liidu õigusaktid) tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks;
 • Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmiseks või Lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks. Farmatseut võib kasutada Isikuandmeid ilma Kliendi eraldi nõusolekuta Lepingu täitmiseks;
 • Andmesubjekti (sh Kliendi) nõusoleku alusel vastavalt nõusolekus väljendatud piirides, ulatuses ja eesmärkidel – sellisel juhul küsib Farmatseut isikult kohase nõusoleku;
 • Farmatseuti enda õigustatud huvide tarbeks või kaitsmiseks.

5 – Isikuandmete kategooriad

 Isikuandmete kategooriad, mida Farmatseut peamiselt, kuid mitte ainult, kogub ning mille Töötlemine toimub, on järgmised:

 • isiku tuvastamise andmed (nt nimi);
 • kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress);
 • andmed Andmesubjekti seoste kohta juriidiliste isikutega (nt Andmesubjekti poolt esitatud või avalikest registritest või Kolmandate isikute kaudu saadud andmed juriidilise isiku nimel tehingute tegemiseks);
 • teenuste osutamiseks vajalikud andmed või müügilepingu sõlmimiseks vajalikud andmed (nt toote nimetus, tarneviis, makseandmed, ostuajalugu, soovikorvi andmed);
 • tellitud ja müüdud kaupadega seotud andmed (nt Lepingute täitmine või täitmata jätmine, sõlmitud ja lõppenud Lepingud, esitatud avaldused, päringud ja kaebused, toote nimetus);
 • andmed harjumuste, eelistuste ja Kliendi tagasiside kohta (nt andmed ostetud kaupade kohta, Kliendi tagasiside andmed, hinnangud, Andmesubjekti päringud, Kliendi pretensioonid);
 • andmed mängudes ja kampaaniates osalemise kohta (nt mängudes või kampaaniates võidetud auhinnad);
 • andmed Kliendi segmendi kohta (nt andmed kliendigrupi kohta);
 • suhtlusandmed (nt andmed, mida kogutakse e-posti, sõnumite ning teiste suhtlusmehhanismide kaudu (nt sotsiaalmeedia), samuti Andmesubjekti poolt Farmatseut kodulehtede külastamisega seotud Isikuandmed);
 • seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed (nt arve andmed).

Turundusliku teabe edastamiseks kasutab Farmatseut eelkõige järgmisi Isikuandmeid:

 • Andmesubjekti (sh Kliendi) kontaktandmed (nt e-posti aadress) ja vajadusel isikut tuvastavad andmed (näiteks nimi);
 • andmed Kliendi segmendi kohta (nt andmed kliendigrupi kohta);
 • teave ostetud toodete kohta ja analüütilised andmed (nt tootekategooria, ostuajalugu, keel, tellimuste arv, uudiskirjaga liitumise aeg).

Lisaks võib Farmatseut koguda Andmesubjektilt täiendavaid ja muid Isikuandmeid, kui see on vajalik konkreetse teenuse osutamiseks või kui seda nõuab seadus, mis on seotud teenuse osutamisega ja kaupade müümisega.

5 – Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Isikuandmete Töötlemine Farmatseuti poolt toimub peamiselt selleks, et:

 • pakkuda tooteid ja teenuseid, eelkõige Kliendiga Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, Kliendi esitatud avalduste menetlemiseks, toodete kättetoimetamiseks, järelmaksu võimaldamiseks, Kliendi isikusamasuse tuvastamiseks, Kliendiga suhtlemiseks, Kliendi maksekohustuse täitmise tagamiseks, Kliendi pretensioonide lahendamiseks, mis põhineb: Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel;
 • hallata kliendisuhteid, eelkõige Isikuandmete ajakohastatuna ning tõesena hoidmiseks ja vajadusel nende Isikuandmete parandamiseks või täiendamiseks, kontrollides ja täiendades Isikuandmeid väliste ja sisemiste allikate kaudu, samuti Lepingute kohta arvestuse pidamiseks, tagasiside esitamiseks või kontakteerumiseks, mis põhineb: Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või Andmesubjekti nõusolekul või Farmatseuti õigustatud huvil;
 • kaitsta ja tagada Kliendi ja/või Farmatseuti huve:
 • parandada Farmatseuti poolt pakutud teenuste kvaliteeti ja selleks, et tõendada äritehinguid või muud ärisuhtlust, mis põhineb: Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või Kliendi nõusolekul või Farmatseuti õigustatud huvil tagada ja/või parandada teenuste kvaliteeti;
 • tagada usalduslik Kliendisuhe ning vältida pettuste toimumist ja kahju tekkimist, mis põhineb: Farmatseuti õigustatud huvil;
 • arendada ja/või parandada tooteid, teenuseid või IT-süsteeme ning tagada andmekaitse, mis põhineb: Farmatseuti õigustatud huvil või juriidilisel kohustusel;
 • osutada lisateenuseid, koguda ja avaldada tagasisidet ning tootehinnanguid ja teha statistikat: hallata ja analüüsida Kliendibaasi, et pakkuda Kliendile Farmatseuti personaalseid pakkumisi, mis põhineb Kliendi nõusolekul või Farmatseuti õigustatud huvil pakkuda lisateenuseid, st personaalseid pakkumisi;
 • viia läbi analüüse, koguda ja avaldada tagasisidet ja tootehinnanguid ning teha statistikat mis põhineb: Farmatseuti õigustatud huvil täiustada Farmatseuti teenuseid, parandada Kliendi jaoks teenuste kasutajakogemust ning arendada uusi teenuseid ja pakkuda uusi tooteid või Kliendi nõusolekul;
 • korraldada Andmesubjektile mänge ja kampaaniaid (sh personaliseerituid ja suunatuid kampaaniaid), mis põhineb: Farmatseuti õigustatud huvil parandada Kliendi jaoks teenuste kasutajakogemust või Andmesubjekti nõusolekul;
 • vältida teenuste väärkasutamist ja tagada teenuste nõuetekohane osutamine: võimaldada ja kontrollida ligipääsu digitaalsetele kanalitele (nt e-poe kasutajakonto) ja nende toimimist, vältida digitaalsetele kanalitele volitamata ligipääsu ja nende väärkasutamist ning tagada info turvalisus, mis põhineb: Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või Kliendi nõusolekul või Farmatseuti õigustatud huvil tagada kontroll Farmatseuti digitaalteenuste volituste, ligipääsu ja toimimise üle;
 • tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogia struktuuri, ja arendada Farmatseuti teenuseid testimise ja parandamise kaudu, mis põhineb: Farmatseuti õigustatud huvil;
 • tõendada, teostada ja kaitsta õiguslikke nõudeid, eelkõige salvestada sidevahendite (nt e-posti) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toiminguid, mis Farmatseut on teinud, mis põhineb: Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või Farmatseuti õigustatud huvil õiguslike nõuete teostamiseks;
 • teha koostööd avaliku sektori asutustega ja edastada nõutav teave või täita Farmatseutile seadusest tulenevaid kohustusi, mis põhineb: juriidilise kohustuse täitmisel.

7 – Andmete kasutamine turunduslikul eesmärgil, profiilianalüüs 

 • Farmatseut kasutab Isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel, eelkõige Farmatseuti poolt pakutavate toodete osas pakkumiste ja muu turundusinfo saatmiseks ehk otseturunduseks sidevahendi (nt e-posti) vahendusel, kui Andmesubjekt on sellega nõustunud. Juhul kui Klient ei ole otseturunduseks eraldi nõusolekut andnud, võib Farmatseut Töödelda Kliendi Isikuandmeid Farmatseut teenuste pakkumise tegemise eesmärgil sarnaste toodete või teenuste osas, mida Klient on soetanud või tarbinud, vastavalt Farmatseuti õigustatud huvile.
 • Farmatseut edastab turunduslikku teavet vastavalt sarnasele tootegrupile, kampaaniate (sh personaalsete) kui ka Farmatseuti kohta üldisemalt, kasutades selleks profiilianalüüsi. Profiilianalüüs on Isikuandmete automaatne töötlemine, mida kasutatakse Andmesubjekti isiklike eelistuste ja huvide väljaselgitamiseks ehk otseturunduslike adressaatide valimiseks. Profiilianalüüsi kasutatakse, et Farmatseut saaks edastada Andmesubjektile üksnes olulist informatsiooni ja teha seda efektiivsemalt (nt teave üksnes naiste või meeste toodete kohta või juuksehooldusvahendite kampaania kohta).

8 – Isikuandmete edastamine

Farmatseut on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Farmatseut edastab Isikuandmeid järgmistele vastuvõtjatele:

 • Farmatseuti selleks volitatud töötajad;
 • ametiasutused (nt õiguskaitseorganid, kohtutäiturid, maksuhaldurid, järelevalveasutused ning rahapesu andmebüroo);
 • teenuste osutamise ja Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmisega seotud Kolmandad isikud – nt maksevahendajad, järelmaksu teenuse pakkujad, side-, IT- ja postiteenuse osutajad, koostööpartnerid, reklaami- ja turunduspartnerid, jne;
 • audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid või muud Farmatseuti konsultandid;
 • nõudeõiguse loovutamise korral uus võlausaldaja;
 • maksehäireregistri pidajad, kellele edastatakse infot selleks, et teha Kolmandatele isikutele võimalikuks Kliendi maksekäitumise ja krediidivõimelisuse hindamine;
 • osalejad ja/või osapooled, kes on seotud maksesüsteemide ja makselahendustega;
 • kui Klient on rikkunud Lepingut, siis võlgade sissenõudmise teenuse osutajad, kohtud ja pankroti- või maksejõuetushaldurid;
 • muud Farmatseutile teenuste osutamisega seotud isikud, nt postiteenuste osutajad.

9 – Töötlemise geograafiline piirkond

Üldreeglina toimub Isikuandmete Töötlemine Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires ning kui peaks esinema vajadus seda teha, siis toimub edastus ainult eeldusel, et rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid. Asjakohased kaitsemeetmed on näiteks järgmised:

 • väljaspool ELi/EMPi asuvas riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni sellekohasele otsusele;
 • kehtiva lepingu olemasolu, mis sisaldab ELi poolt välja töötatud lepingu tüüptingimusi või heakskiidetud toimimisjuhendeid, sertifitseerimisi ja muud sarnast, mis vastab Andmekaitsemäärusele;
 • vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kohaldatakse Ameerika Ühendriikides asuvatele vastuvõtjatele).

Asjakohaste kaitsemeetmete puudumisel on Farmatseutil õigus Isikuandmeid edastada väljapoole EL/EMPi olukordades, kus:

 • Andmesubjekt on andnud selleks selgesõnalise ja kaitsemeetmete puudumisest teavitatud nõusoleku;
 • see on vajalik Kliendi ja Farmatseuti vahelise Lepingu täitmiseks või Andmesubjekti taotluse alusel võetavate Lepingueelsete meetmete rakendamiseks;
 • see on vajalik, et Andmesubjekti huvides sõlmida Farmatseuti ja muu füüsilise või juriidilise isiku vahel leping või seda lepingut täita;
 • see on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • see on vajalik, et kaitsta Andmesubjekti või muude isikute olulisi huve, kui Andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma;
 • edastamine tehakse registrist, mis Euroopa Liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt on mõeldud avalikkuse teavitamiseks ja on tutvumiseks avatud kas laiemale avalikkusele või kõigile, kes suudavad tõendada õigustatud huvi, kuid ainult sellisel määral, nagu konkreetsel juhul on täidetud tutvumist käsitlevad tingimused, mis on Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud;
 • edastamine ei ole korduv, puudutab ainult piiratud arvu Andmesubjekte, on vajalik, et kaitsta Farmatseuti õigustatud huve, mille suhtes Andmesubjekti huvid, õigused või vabadused ei ole ülekaalus ning kui Farmatseut on hinnanud kõiki andmete edastamisega seotud asjaolusid ja kehtestanud selle hinnangu põhjal sobivad kaitsemeetmed isikuandmete kaitseks. Farmatseut teatab sellisest edastamisest järelevalveasutusele.

Täpsema info saamiseks Isikuandmete edastamise kohta väljaspool ELi/EMPi võib Andmesubjekt pöörduda Farmatseuti poole Privaatsustingimuste punktis 12 toodud kontaktandmetel.

10 – Isikuandmete säilitamise perioodid

Farmatseut ei Töötle Isikuandmeid kauem kui see on vajalik vastavate andmetega seonduvate eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks. Säilitamise periood võib seejuures põhineda Lepingutel Kliendiga (nt Kliendiga sõlmitud Lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks), Farmatseuti õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).

11 – Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on seoses tema Isikuandmete Töötlemisega alljärgnevad õigused:

 • saada teavet tema Isikuandmete Töötlemise kohta ning õigus küsida Töödeldavatest Isikuandmetest koopiat (nt Töötlemise eesmärkide, Töödeldavate Isikuandmete kategooriate, Isikuandmete vastuvõtjate või vastuvõtjate kategooriate kohta, Isikuandmete säilitamise ajavahemiku kohta; kui Isikuandmeid ei koguta Andmesubjektilt, siis olemasolev teave nende päritoluallika kohta);
 • taotleda oma Isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed;
 • esitada vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemisele, kui Isikuandmete Töötlemine põhineb õigustatud huvil, sealhulgas otseturunduse eesmärgil. Näiteks võib Andmesubjekt keelata oma kontaktandmete kasutamise uudiskirjade saatmiseks – selleks on Andmesubjektil võimalik turundusliku e-kirja saamisel ennast vastavast saajate nimekirjast eemaldada;
 • taotleda oma Isikuandmete kustutamist, näiteks kui Farmatseutil puudub õigus selliseid andmeid Töödelda või kui Isikuandmete Töötlemine toimub Andmesubjekti nõusolekul ja ta on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu siis (või sellises ulatuses), kui Isikuandmete, mida palutakse kustutada, Töötlemine toimub lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks Lepingu alusel või juriidiliste kohustuste täitmiseks;
 • nõuda oma Isikuandmete Töötlemise piiramist, nt ajal, mil Farmatseut hindab, kas Kliendil on õigus oma Isikuandmete kustutamisele;
 • saada oma Isikuandmed, mida ta on Farmatseutile esitanud ning mille Töötlemine toimub nõusoleku alusel või Lepingu täitmiseks, elektrooniliselt üldkasutatavas masinloetavas vormis, ja kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekandmise õigus);
 • võtta tagasi enda antud nõusolek oma Isikuandmete Töötlemiseks, kui Töötlemine põhineb nõusolekul. Nõusoleku tagasivõtmisel ei Töötle Farmatseut enam Andmesubjekti Isikuandmeid eesmärgil, mida tehti vastava nõusoleku alusel. Näiteks on Andmesubjektil õigus tema Isikuandmete Töötlemiseks turunduslikul eesmärgil antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, vajutades saadud uudiskirja jaluses olevale lingile „Ei soovi enam uudiskirja saada“ või teavitades sellest Farmatseuti e-posti teel. Nõusolek kehtib kuni selle tagasi võtmiseni;
 • pöörduda igal ajal kaebusega Farmatseuti, Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht: ee) või pädeva kohtu poole, kui ta leiab, et tema Isikuandmete Töötlemine rikub tema õigusi ja huve.

12 – Kontaktandmed

 • Andmesubjektil on võimalik oma õigusi rakendada, esitada päringuid või tühistada nõusolekuid, pöördudes selleks Farmatseuti poole. Farmatseutiga saab Isikuandmeid puudutavatel teemadel ja küsimuste korral ühendust võtta tööpäeviti kella 10:00-16:00 vahel Farmatseuti telefonil +372 656 0066 või e-posti aadressil info@farmatseut.com.

Farmatseut vastab esitatud taotlusele viivituseta, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest. Kui enne taotlusele vastamist on vaja selgitada välja täiendavaid asjaolusid, võib Farmatseut vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest eelnevalt Andmesubjekti.

13 – Privaatsustingimuste kehtivus ja muudatused

 

 • Farmatseutil on õigus Privaatsustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega.

Farmatseut teavitab Andmesubjekti Privaatsustingimuste muutmisest kodulehe kaudu või e-posti teel mitte hiljem kui üks kuu enne muudatuste jõustumist, v.a. juhul kui Privaatsustingimusi muudetakse tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest